Tevékenységre vonatkozó adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.
  • 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről [link] – hatályos 2016. július 1-jétől
  • 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [link] – hatályban volt 2016. június 30-ig
  • 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről [link]
  • 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról [link] – hatályos 2016. július 1-jétől
  • 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról [link] – hatályban volt 2016. június 30-ig
  • 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól  [link] – hatályos 2016. július 1-jétől
  • 63/2012 (XII.11.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól [link] – hatályban volt 2016. június 30-ig
  • 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [link]
  • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és mellékletei [pdf]  [pdf]
  • Adatkezelési tájékoztató [pdf]
  • Szervezeti és Működési Szabályzat [pdf]
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények [pdf]
 3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. [pdf]
 4. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények [link]
 5. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától [link]
 6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve [pdf]
 7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk [pdf]
 8. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek [pdf]
 9. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke – nincs közzéteendő adat
 10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk – nincs közzéteendő adat
 11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai – nincs közzéteendő adat
 12. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai – nincs közzéteendő adat
 13. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél – nincs közzéteendő adat
 14. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nincs közzéteendő adat
 15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista – nincs közzéteendő adat