Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Adatkezelő megnevezése
Társaság neve: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cég neve: FŐKÉTÜSZ Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
Cégjegyzékszám: 01-09-466332
Adószám: 12109584-2-42
Adatkezelő e-elérhetősége: info@kemenysepro.hu
  1. Adatkezelés szabályai

 Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2017. május 8. napjától visszavonásig tart.

Mint a kemenysepro.hu/szolgaltatasok/piaci-szolgaltatasok/webaruhaz/ (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a FŐKÉTÜSZ Kft. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által a jelen honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó valamennyi fontos információt.

  1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő (a Társaság) – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti.

Az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaságunk mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                      www.naih.hu

  1. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1.            Vásárlás

Adatkezelés célja: termékértékesítés, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés jogalapja: a Fogyasztó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)]

Kezelt adatok köre: különösen név, postázási cím, bankszámlaszám, telefonszám, email cím

Érintettek köre: a http://kemenysepro.hu/szolgaltatasok/piaci-szolgaltatasok/webaruhaz/  honlap használata során az 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti Fogyasztóvá váló természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a Társaság a vásárlással kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései szerint 8 évig, de legkésőbb a fogyasztói jogok és igények elévüléséig őrzi meg

Adatfeldolgozó: A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozók tevékenységét veszi igénybe.

  • BDC Business Data Center Kft. (1013 Budapest, Váralja utca 1-3. fszt. 12.) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: a megvásárolt áru Fogyasztóhoz történő kiszállítása, így e tevékenység ellátáshoz szükséges adatokra lát rá.
  • RBL Marketing Tanácsadó Kft. végzi (1131 Bp. Keszkenő u. 12. Iv.8.) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: honlap fejlesztése

Adatkezelési nyilvántartási szám: Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek személyes adatára vonatkozik.

Az online bankkártyás fizetés esetén a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: a netbank rendszer biztosítása, melynek során a K&H Bank Zrt. önálló adatkezelőnek minősül.

4.2.            Elektronikus üzenetküldő rendszer működtetése

Adatkezelés célja: elektronikus kapcsolat felvétel a Társasággal, elektronikus ügyintézés kezdeményezése (pl: adatmódosítás), elektronikus panasz bejelentés

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása [Infotv. 6. § (6)]

Kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, üzenet, esetleges csatolt dokumentumok

Érintettek köre: a Társaság által üzemeltetett elektronikus üzenetküldő rendszert igénybevevő Felhasználók

Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig, de legfeljebb az elektronikus bejelentés iktatásától számított 5 évig

Adatfeldolgozó: A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe.

  • RBL Marketing Tanácsadó Kft. végzi (1131 Bp. Keszkenő u. 12. Iv.8.) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: honlap fejlesztése

Adatkezelési nyilvántartási szám:

4.3.            Panaszkezelés

Adatkezelés célja: elektronikus kereskedelmi szolgáltatással (webshop) kapcsolatos panaszkezelés

Adatkezelés jogalapja: a Fogyasztó hozzájárulása [Infotv. 6. § (6)] a kérelmére indult ügyben

Kezelt adatok köre: különösen a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Érintettek köre: a Társaságnál panaszt tevő természetes személyek (Fogyasztók)

Az adatkezelés időtartama: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni [1997.CLV. törvény 17/A. § (7)]

Adatfeldolgozó: A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe:

  • BDC Business Data Center Kft. (1013 Budapest, Váralja utca 1-3. fszt. 12.) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: a megvásárolt áru Fogyasztóhoz történő kiszállítása, hibás termék esetén helyszíni jegyzőkönyv felvétele, telefonos ügyfélszolgálat elvégzése
  • RBL Marketing Tanácsadó Kft. végzi (1131 Bp. Keszkenő u. 12. Iv.8.) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: honlap fejlesztése

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118147/2017.

  1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a Társaság hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és annak is különösen az elektronikus kereskedelmi tevékenységére vonatkozó szabályai és a hatályos jogszabályok, különösen az Infotv. szabályai az irányadóak.