Adatvédelem

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet, illetőleg a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (a továbbiakban: FŐKÉTÜSZ Kft.) az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit azok személyes adatai kezelésének feltételeiről.

 1. A FŐKÉTÜSZ Kft. ügyfeleinek személyes adatait az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb kötelező jogszabályi előírás által meghatározott időtartamon belül, a szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése mellett, illetőleg annak érdekében, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. által nyújtott – jogszabályi kötelezettségen alapuló – szolgáltatásokról ügyfeleit közvetlenül tájékoztassa. A személyes adatok kezelésének jogalapja a hivatkozott jogszabályok kötelező előírása.
 1. Az ingatlan tulajdonosa a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (3) b) pontja alapján köteles személyes adatait a közszolgáltatónak írásban, igazolható módon bejelenteni. A FŐKÉTÜSZ Kft. részére – a kötelező közszolgáltatás ellátásához szükséges adatok körén kívül – adott, adatkezeléssel-, tárolással-, és feldolgozással kapcsolatos valamennyi hozzájárulás az erre vonatkozó akarat elhatározásának határozott kinyilvánítása, és amellyel – az adatlap kitöltésével és aláírásával – az ügyfél félreérthetetlen beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez.
 1. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről:
  1. az adatkezelés céljáról,
  2. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
  3. az adatkezelés időtartamáról.
 1. Az adatkezelés célja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása, jogalapja a 2012. évi XC. törvény vagy az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amennyiben olyan adatok felvételére kerül sor, mely a 2012. évi XC. törvény felhatalmazásán alapuló adatkezelésen kívül esik.
 1. Az adatkezelésre jogosult adatai: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (1067 Budapest, Eötvös utca 21.)
 1. Az adatfeldolgozásra jogosultak:
  1. Díjbeszedő Holding Zrt. (1119 Budapest, Vahot u. 8.)
  2. BDC Business Data Center Direktmarketing Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1013 Budapest, Váralja u. 1-3. fsz. 12.)
  3. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (1054 Budapest, Akadémia u. 1.)
  4. Budapest Biztonsági Szolgálat Kft. (1106 Budapest, Tárna u 1.)
  5. dr. Albert Csilla ügyvéd (1092 Budapest, Ráday u. 53. fsz. V.)
 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai az alábbiak:
  1. tájékoztatását kérhet személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását kérheti.
 1. A FŐKÉTÜSZ Kft. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti ügyfelei szükséges és elégséges azonosító adatait. A FŐKÉTÜSZ Kft. kezelheti továbbá a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása, valamint a számlázás céljából elengedhetetlenek. Ezen túlmenően a FŐKÉTÜSZ Kft. a szolgáltatás nyújtása céljából úgyszintén kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 1. A FŐKÉTÜSZ Kft. által kezelt személyes adatok az alábbiak: a tulajdonos/használó családi és utóneve, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, születési helye és ideje, anyja neve, elérhetőségi adatai (telefonszám, e-mail cím).
 1. A FŐKÉTÜSZ Kft. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatokat az adatvédelmi jogszabályok betartásával feldolgozza, illetőleg kezeli, valamint feldolgozás és kezelés céljából – számla nyomtatása, követelések érvényesítése – a 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott megbízottja részére továbbítja.
 1. A FŐKÉTÜSZ Kft. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 11. §-ában foglaltak szerint a nyilvántartásában rögzített, a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatokat, az ingatlan adatait és a tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges adatait a törvényben meghatározott esetben továbbítja az eljáró építésügyi hatóságnak, tűzvédelmi hatóságnak, a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervnek vagy a fogyasztóvédelmi hatóságnak.
 1. Az ügyfelek, mint érintettek jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-a, illetőleg 22. §-a az irányadók. Amennyiben az érintett szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 1. A jogorvoslati szervek elérhetősége:
  1. Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)
  2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 1. Az érintett a részletszabályokkal a FŐKÉTÜSZ Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatából ismerheti meg.